Novinky v řízení na Katastrálních úřadech od 1.1.2014.

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a navazujícími právními normami dochází k některým změnám v řízeních na katastrálních úřadech.

 

 1. S účinností od 1. 1. 2014 se k návrhu na vklad přikládá pouze jedno vyhotovení listiny, na jejímž základě má být proveden zápis vkladu do katastru nemovitostí, tato listina zůstává po provedení vkladu v archivu katastrálního úřadu. Katastrální úřady již nebudou účastníkům řízení zasílat smlouvy s doložkou o provedení vkladu, ale pouze vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitostí.
 2. Vklad vlastnického práva může být povolen až po uplynutí ochranné lhůty 20 dní od podání návrhu na vklad do katastru. V mezidobí je katastrálním úřadem zasláno vlastníkovi nemovitosti vyrozumění o tom, že k jeho nemovitosti byla vyznačena plomba. Toto ustanovení má bránit podvodům, avšak jeho dopad bude takový, že bude docházet ke značnému prodloužení správního řízení, což se bude setkávat s negativní reakcí veřejnosti, další věcí je velmi špatná úroveň plombování na některých vytížených úřadech, takže bude s největší pravděpodobností docházet k mnoha nedorozuměním, které těžko vyváží statistické promile zachycených podvodů. Toto ustanovení katastrálního zákona je adeptem na brzkou novelizaci, podle našeho názoru je neudržitelné, ale nechme se překvapit, jeho dopady ovšem pocítí každý účastník řízení. V této souvislosti je třeba také zmínit nově zavedenou službu sledování změn na listu vlastnictví (tzv „hlídacího psa“), kterou si je možné aktivovat na příslušném katastrálním pracovišti.
 3. Výmazy zástavních práv již nejsou od 1. 1. 2014 prováděny záznamem, ale je nutné pro jejich výmaz podat návrh na vklad do katastru nemovitostí! Vztahuje se tedy na ně výše zmíněná ochranná lhůta 20 dní od podání návrhu na vklad, zde smysl takového opatření skutečně uniká a způsobí značnou frustraci dotčených účastníků řízení.
 4. K návrhu na vklad již není nutné přikládat výpis z obchodního rejstříku, příp. jeho ověřenou kopii.
 5. K návrhu na vklad rovněž již není nutné přikládat nabývací titul (listina, na základě které bylo zapsáno vlastnické právo stávajícího vlastníka), pokud vlastnictví nemovitosti vzniklo před 1. 1. 1993, takže nabývací titul již není nutné obecně vůbec přikládat.
 6. Řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí je zahájeno okamžikem doručení návrhu  – tzn. nikoli pouze ke dni podání návrhu na vklad, jak platilo dosud, ale i k hodině, minutě a dokonce i sekundě, takto přesně se od 1. 1. 2012 podání označují.
 7. Není–li k návrhu připojeno ani jedno vyhotovení smlouvy, k návrhu se vůbec nepřihlíží. Bere se to tak, jakoby ani nebyl učiněn, podle dřívější úpravy katastrální úřady vyzývali k doplnění, nyní tomu tak již nebude.
 8. Účastníci musí používat zákonem předepsané formuláře pro návrh na vklad. Formulář lze vyplnit na tomto odkazu – http://nv.cuzk.cz. Tento povinný formulář je bohužel poněkud nepřehledný a vyžaduje alespoň základní znalost relevantní terminologie,  jinak není jednoduché ho správně vyplnit. Vlastní návrhy nejsou od 1. 1. 2013 již akceptovány, ač by byly třeba formálně podobné. Od 1. 1. 2014 je používán vzhledem ke změnám, které přináší nový občanský zákoník, nový povinný formulář, starší formuláře mají být tolerovány do 31. 12. 2014, samozřejmě s výjimkou návrhů na vklad, které obsahují návrh na vklad nových instrumentů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí, které přináší nový občanský zákoník.
 9. Lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí o zamítnutí vydaném katastrálním úřadem se zkracuje ze 60 dní na 30 dní. I podle staré úpravy odvolání proti tomuto rozhodnutí není přípustné, tuto věc lze řešit pouze žalobou podle části páté občanského soudního řádu.
 10. Pokud je oznámeno katastrálnímu úřadu podání žaloby na určení vlastnického práva či zahájení soudního řízení v této věci, nově se již řízení kvůli této žalobě nepřerušuje, ale na list vlastnictví dotčené nemovitosti se zapíše tzv. poznámka spornosti, která pouze upozorňuje na to, že v této věci je podána určovací žaloba a vlastnictví současného vlastníka tedy může být soudně změněno ve prospěch jiné osoby. Tato poznámka spornosti již v dispozici s nemovitostí neomezuje a je tedy možné tuto nemovitost převést či zatížit bez zdržení způsobeném přerušením řízení na katastru podle předchozí úpravy. Tato nová právní úprava byla zavedena z důvodu ochrany vlastníků před tzv. šikanózními žalobami, které představovaly značný problém.
 11. Duplicita vlastnického práva se do katastru nemovitostí nezapisuje. Katastrální úřad odmítne provést zápis duplicitního vlastníka, ač by takové vlastnické právo vyplývalo z předložené listiny a odkáže účastníka na soud, aby určil, který nabývací titul je platný. Do doby rozhodnutí soudu tedy zůstane na listu vlastnictví zapsáno vlastnické právo výlučně pro vlastníka, který byl zapsán na list vlastnictví jako první.
 12. Stará neúčinná zástavní práva převzatá z pozemkové knihy (např. z doby první republiky) lze nově vymazat pouze na základě ohlášení vlastníka, které však musí být vyhotoveno ve formě notářského zápisu.

 

převzato ze:

http://www.radce-nemovitosti.cz/novinky-v-rizeni-na-katastralnich-uradech/

Komentáře jsou uzavřeny