Máte všechny potřebné revize?

Jak se píše v Občanském zákoníku: “Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“. 

Majitelé nemovitostí jsou povinni zajistit bezpečnost a funkčnost technických zařízení ve svém domě, tak jak jim to ukládá zákon a příslušné normy. Splnění této povinnosti dokládají revizními zprávami.  Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku.

Pokud se již na nemovitosti nějaká nehoda, třeba požár  stane, vždy se hledá příčina a kdo je za nehodu odpovědný. Pokud Policie, nebo třeba pojišťovna zjistí zanedbání péče ze strany majitele, třeba chybějící revizní zprávy, vždy bude následovat sankce, ať již ve zkrácení pojistného plnění, vysoké pokuty, nebo v tom nejhorším případě i trestní odpovědnosti.

Jaké tedy revize a kontroly potřebuje majitel běžného rodinného domu?

REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

Veškerá elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím. Provoz elektrických zařízení elektroinstalací předepisuje norma ČSN 33 1500, která stanovuje lhůty revizí podle prostředí nebo druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob.

Revizi provádí odborník, revizní technik s patřičným oprávněním a po kontrole vystaví revizní zprávu. V revizní zprávě se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. Pokud zjistí revizní technik natolik vážné závady, které nedovolují zařízení bezpečně používat, v revizní zprávě to uvede a majitel domu pak toto zařízení bez opravy a následné kontroly nesmí používat. Je třeba si uvědomit, že důvodem kontroly a revize je především ochrana a bezpečí lidí žijících v nemovitosti, tedy v prvé řadě majitele domu samotného a je hazardem se zdravím podceňovat rizika vyplývající ze špatného technického stavu elektrických zařízení. Statistiky úrazů a požárů vzniklých vadnou elektroinstalací mluví neúprosnou a jasnou řečí.

Jak často je majitel domu povinen revizi provést?

U běžného rodinného domu, bez zvýšených okolních rizik, jako je prašnost nebo přítomnost extrémně hořlavých látek je to 5 let. V případě rekonstrukce nebo rozsáhlejší opravy elektrických zařízení je potřeba nechat provést revizi před jejich prvním uvedením do provozu.

REVIZE A KONTROLY HROMOSVODŮ.

Hromosvod je elektrické zařízení jako každé jiné, a jeho primární funkcí je ochrana zdraví a majetku při zásahu bleskem. Proto je jeho správná funkce a dobrý technický stav důležitý a měl by ho mít na paměti každý odpovědný majitel nemovitosti.

Základní lhůty povinných revizí se liší podle stáří hromosvodu. Pro hromosvody  zrealizované do 1.2.2009 je lhůta u běžného rodinného domu 5 let. Pro hromosvody  zrealizované po 1.2.2009 je lhůta u běžného rodinného domu 4 roky. V každém případě platí že lhůtu pro další kontrolu určí revizní technik ve své revizní zprávě, podle zjištěných skutečností.

REVIZE A KONTROLY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ.

Za plynová zařízení ve své nemovitosti odpovídá pochopitelně jejich majitel. Odpovídá také za vyhotovení revizní zprávy o jejich stavu. Stejně jako elektrický proud je zemní plyn rizikem pro obyvatele domu, ať již z hlediska jeho možného úniku a následného požáru, nebo z hlediska možných škod na zdraví obyvatel. Revize má za úkol všem těmto rizikům předejít.

Revize plynových zařízení rozlišujeme na výchozí a provozní.

Výchozí revize je určena §6 vyhlášky 85/1978 Sb. a musí se provést na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení.

Ve lhůtě 1x za 3 roky se provádí provozní revize, která zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení. Provozní revize je předepsána dle §8 vyhlášky 85/1978 Sb.

Kromě techto základních revizí je majitel domu povinen provést revizi vždy, když:

  • zařízení je více jak 6 měsíců mimo provoz
  • po ukončení zkušebního provozu
  • je provedena generální oprava, nebo zásah, který má celkový vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení
  • po nucené odstávce z provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy

Revize a přípradné zkoušky provádí revizní technik jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru (TIČR).

REVIZE, KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ.

Zanedbaný, nebo špatně konstruovaný komín je jednou z nejčastějších příčin požárů, vzniklých ze špatného technického stavu nemovitosti. Zároveň je to nejvíce podceňovaná povinnost majitelů nemovitostí, povinnost kontroly a revize komínů. Od roku 2010 platí nové předpisy, které na tyto rizika reagují a poměrně striktně předepisují povinnosti majitelů.

U běžného rodinného domu s výkonem topného zdroje do 50 kW nařizuje vyhláška následující povinnosti:

výkon činnost druh paliva
pevné kapalné plynné

do 50 kW

Čištění spalinové cesty 2x – 3x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x

uvedené hodnoty jsou za 1 rok

Kontroly je možno provádět kdykoliv v ročním období, avšak doporučuje se, je provádět v letních měsících kdy se netopí. Po provedené kontrole je nutné nechat si vypracovat zprávu o kontrole, která musí být uložena u provozovatele, majitele nemovitosti. Pokud budou během kontrole zjištěny závažné nedostatky, které mohou ohrozit zdraví lidí vlivem otravy nebo požáru, je nutné uvědomit tento stav stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru a ti mohou zakázat topení v nemovitosti do doby, než se podaří napravit nedostatky.

Při zanedbání provádění pravidelných kontrol se majitelé vystavují kromě riziku ohrožení majetku a životů lidí, udělení pokuty až 25 000Kč. Kontroly je možno vynechat jen v případech kdy je spotřebič odvětráván fasádou anebo u nepoužívaných komínů, které musejí být označeny cedulkou “mimo provoz”.

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví.

Nepodceňujte revize…jde o vaše zdraví, vaše bezpečí a váš majetek.

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny